Giấy bản đồng (Art Paper)

Chất lượng in tuyệt hảo với ứng dụng đa dạng trên bề mặt trơn hay nhám.

Dễ đóng dấu và dễ cắt.

Có các sản phẩm như giấy bản đồng loại thường, loại siêu dính, loại dán nhiều lần, loại để bảo vệ bề mặt, loại mặt bóng, loại 2 lớp, màu sắc da đạng.


Art Paper Label